BG161PO003-1.1.05-221-C001  „Създаване на иновативна система за банка от тестови въпроси"


Целта на този проект е да се разработи банка от тестови въпроси, позволяващи създаването на тестове по предварително зададен набор от когнитивни и съдържателни изисквания. Проекта се финансира частично по програма "Конкурентноспособност" на ЕС.

Основните етапи на проекта са:

  1. Създаване на когнитивна и съдържателна рамка на материала по БЕЛ и Математика за 7 и 12 клас.
  2. Разработване на голямо множество тестови задачи съгласно разработената рамка.
  3. Разработване на интернет базирана система за ползване и управление на базата данни от тестовите задачи.
  4. Провеждане на обучения на преподаватели от средното образование за ползване на системата.

Документи

В резултат на проекта бе реализирана банка за тестове и тестови задачи.

Примерни тестове