iXchange


Version: 1.0

Регистрирана в Публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС

Описание:

iXchange е web базирана информационна система, обслужваща обичайната дейност на обменни бюра. Системата позволява проследяване на различните дейности както по отношение на потребителите, така и по отношение на отделните дейности в бюрото. Функционалността е базирана върху счетоводното представяне на отделните операции, реализирани чрез подходящ потребителски интерфейс.

Системата позволява регистрация и съвместна работа на множество юридиески лица звършващи дейност на обменни бюра (накратко наричани организации).

Системата поддържа две нива на потребителски достъп: касиер и управител. Касиерът има достъп, позволяващ извършването на основните касови операции, докато управителят допълнително има достъп до всички операции и счетоводни справки необходими за управлението на дейостта на бюрото.

Структурата на организацията следва обичайната структура на едно обменно бюро. Регистрацията на една организация позволява създаването на множество касови бюра (каси), като към всяко каса могат да се дефинират множество касиери.

Системата поддържа възможност различните касови бюра да работят с различни обменни курсове в рамките на една регистрирана организация.

Всички действия в системата се записват заедно с информация за потребителя, сесията и други данни, необходими за последвало идентифициране на действието.

Достъп: Може да се заяви достъп до тестова/демонстрационна версия на системата изпра на [email protected].

Условия за ползване

 • Цена.
  Системата е с много висока степен на персонификация и конкретната реализация силно зависи от изискванията на клиента. Общата цена на системата зависи от следните фактори:
  • Системата е web базирана. Така отпада необходимостта за подмяна на компютрите на съществуващите работни места.
  • Няма изисквания за операционната система на работните места. Могат да се използват дори мобилни устройства с Android или iOS.
  • Използват се мрежови фискални устройства. Това позволява няколко работни места да ползват споделено фискално устройство.
  • Системата работи върху сървъри. Принципно се изискват три машини, но може да се конфигурира да работи върху една и дори върху виртуални машини. Може да се инсталира върху управляеми виртуален сървър (Managed VPS). Такива машини биха могли да бъдат наети и на нашите сървъри.
  • Системата е реализирана чрез средства с отворедн код и не са необходими допълнителни лицензи както за сървърната част, ката и за системите на отделните работни места.
  • За цената на конкретна реализация можете да получите информация на [email protected].
  Конфиденциалност на данните
  • Данните в системата са изключителна собственост на клиента.
  • Конфиденциалността се гарантира от използваното софтуерно решение. Достъпът до информацията в системата става единствено чрез потребителския интерфейс. Изключение се прави единствено за информацията необходима за одит изискана според Наредба 18, тази информация се предоставя само на упълномощениет органи.
  • Всяко действие в системата се записва и може да се проследи.